Vize:

Jsme významnou součástí dobře fungujícího systému péče o duševní zdraví ve společnosti, která nabízí stejné příležitosti zdravým i handicapovaným.

Poslání:

Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Hodnoty:

  • Respekt – Jako důležité vnímáme vzájemné ohleduplné chování a vztahy, které ctí hranice, jinakost a možnosti druhých. Jsme tolerantní k odlišným názorům vyjádřeným v otevřené debatě s cílem najít nejlepší řešení.

  • Odbornost – Jsme přesvědčeni, že každý člověk na jakémkoli pracovním místě v organizaci je důležitý. Podporujeme rozvoj a osobní růst jednotlivců, ale i vzájemné uznání různých odborností, které se doplňují a tvoří tak smysluplný fungující celek.

  • Spolupráce – Je pro nás podstatný partnerský postoj – být vstřícní, tolerantní, dávat a přijímat emoční podporu. Klademe důraz na vyjasněné role, včasné a přesné předávání informací, časový rámec plnění úkolů s prostorem pro samostatnost a flexibilitu. Věříme, že práce na společném cíli potřebuje ochotu jít nad rámec individuálního úkolu a přispět svou jedinečností k práci celku.

Vize FOKUSU Vysočina 2017 - 2021

Vize rozvoje organizací FOKUS Vysočina,z.ú. i Chráněných dílen Fokus Vysočina s.r.o. se v příštích letech zaměřuje na šest hlavních oblastí. Všechny povedou k celkovému zlepšování poskytovaných služeb, zajištění jejich komplexnosti, stability a vysoké profesní úrovně pracovníků obou organizací.

  1. Vize v oblasti péče o duševně nemocné:

Chceme se stát profesionálním multidisciplinárním týmem se sociálně - zdravotní službou, a to napříč všemi našimi středisky. Usilujeme o to,  být klíčovým poskytovatelem služeb pro osoby s duševním onemocněním na Vysočině a to včetně regionu Hlinecka.

      Kde vnímáme svoji roli jako klíčovou:

  1. Umíme najít a oslovit lidi s duševním onemocněním, kteří potřebují pomoc a podporu 
  2. Umíme sami poskytnout kvalitní pomoc i podporu, zároveň umíme vyhledat nebo zprostředkovat jinou profesionální službu - úzdrava klienta je pro nás vždy největší hodnotou

     B. Vize v oblasti péče o lidi s mentálním či kombinovaným postižením (Bludiště Chotěboř):

Poskytujeme ucelenou nabídku služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují výraznou pomoc a podporu druhé osoby v sebeobslužných a sociálních dovednostech. Dbáme na to, aby naše služby byly poskytovány v zájmu klientů a v náležité kvalitě a přispívaly k jejich sociálnímu začleňování.

V nově vznikající regionální síti služeb jsme ti, kdo se zaměřují na zplnomocňování klientů a rozvoj jejich schopností a dovedností, které povedou k většímu zapojení do běžného života.

C. Vize v oblasti sociálního podnikání

Úspěch v sociálním podnikání je pro nás důkazem efektivity námi poskytovaných sociálních služeb v oblasti integrace a uplatnění klientů na trhu práce. Proto rozvoj a ekonomická stabilita společnosti Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. je pro nás velmi důležitý a potvrzuje význam naší práce v integraci lidí se zdravotním postižením.

Staneme se lídry v oblasti určování a propagace standardů sociálního podnikání a chráněné práce a na VysočiněV maximální možné míře chceme i nadále využívat státních finančních příspěvků, které jsou v současné době pro nás klíčové a zajišťují konkurenceschopnost CHDFV na trhu. Zároveň však je cílem snižování procentuálního podílu státních zdrojů na celkovém financování CHDFV.

Vyvineme vlastní unikátní produkt, který zajistí důležitý profit s vyšší přidanou hodnotou. Práce v našich chráněných dílnách nebude založena pouze na kompletacích a dodavatelských službách pro jiné firmy.

D. Vize v oblasti dobrovolnictví:

Neziskový sektor je historicky postavený na dobrovolnictví a dobrovolné práci. Právě ta spojuje profesionální péči a přirozené prostředí, ve kterém se denně pohybujeme. Dobrovolníci mají podstatný význam v udržování základních lidských vazeb a zajištění pocitu sounáležitosti s komunitou.

Chceme i nadále udržovat a rozvíjet kvalitu našich služeb v oblasti dobrovolnictví tak, abychom se i pro další organizace stali strategickými a žádanými partnery. Našim cílem je zdokonalení procesu přijímání dobrovolníků a udržování dlouhodobé práce. Budeme intenzivně pracovat také na zvyšování motivace dobrovolníků.   

Chceme rozšířit naše služby do jiných regionů formou založení nového Dobrovolnického centra.  Jako nejvhodnější variantou se jeví regiony Světlá nad Sázavou, případně Ledeč nad Sázavou.

E. Vize v oblasti financí:

Hlavním cílem ve finanční oblasti je dosažení větší stability a nezávislosti organizace na vnějších zdrojích. Usilujeme o získání více dlouhodobějších vlastních zdrojů, a to realizací silného a stabilního výrobního programu v Chráněných dílnách Fokus Vysočina, s.r.o. (CHDFV).  Další možností získání důležitého zdroje financování na činnosti FOKUS Vysočina, z.ú. (FV) budou úhrady zdravotních pojišťoven.

Prostřednictvím více zdrojového financování chceme organizaci zajistit větší svobodu v rozhodování.

F. Vize v oblasti PR:

Chceme se naučit prodávat naše úspěchy v oblasti sociálních služeb a sociálního podnikání a mít radost z toho, že jsou veřejnosti známy.

Chceme,  aby jednotná vizuální identita organizace byla snadno uchopitelná a srozumitelná nejen pro klienty a zákazníky, ale i pro nové pracovníky. Samozřejmostí bude snadná dostupnost běžných propagačních materiálů.

Dlouhodobým cílem je spuštění vlastní trvalé destigmatizační kampaně zaměřené na širokou veřejnost. Jejím cílem je zlepšení přístupu veřejnosti k lidem s duševním onemocněním a zvýšení obecného povědomí o životě s duševní nemocí.

 

 

 

 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 = TEST FOKUS Vysočina = Administrace

Web: Crespo | Design: TNK